กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 03-07-2022 11:16:57
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเขาพริก ม.๓ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ และ ชป.ที่ ๑๑ฯ) สนธิกำลังเตรียมความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ณ ที่ตั้งหน่วย ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางหอมหวล  อรชร อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๖ ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดหนองมะค่า จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)โดยทำการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในวัดหนองมะค่า ม.๙ บ้านเหมืองแร่ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางมุกดา ดิตธรรม อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๕/๒ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางจำนงค์ จินดาสมบัติ อายุ ๘๓ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ บ้านเลขที่ ๙๒ ม.๔ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด