กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Release Date : 04-07-2022 11:22:48
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๑. เมื่อ ๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จว.ตราด (พอ.สว.)  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคม บ.ทับทิมสยาม ๐๑ ม.๗ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด 

๒. เมื่อ ๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสมศรี รวมการ อายุ ๘๓ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๕/๑  ม.๘ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง สมคิด ศรียา  อายุ ๕๒ ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ณ  บ้านเลขที่ ๓๓๑ ม.๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สถานที่ราชการตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ที่ทำการศุลกากร จุดผ่านแดนถาวร ฯ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย  ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดตะกาดร่วมสุข ม.๖ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด