กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID- 19)

Release Date : 07-07-2022 10:04:46
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID- 19)

๑. เมื่อ ๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยร่วมกับ นางสาวสลิลรัตน์ สงวนญาติ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลต.ท่าพริกเนินทราย และผู้ใหญ่บ้านม. ๒ ต.เนินทราย ออกตรวจพื้นที่ตลาดนัดบ้านแหลมฆ้อ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด เพื่อควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID- 19)

๒. เมื่อ ๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)จัดกำลังพล  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๑ ครอบครัว ในพื้นที่ ม.๔ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  มอบอุปกรณ์สุขภันฑ์ห้องน้ำ(โถส้วม) ให้กับนายบังอร  ประสิทธิ์นาวา ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมดำเนินการติดตั้งโถส้วมแทนของเดิมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านทับมะกอก ม.๕ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง ต่อม ประสิทธิ์ อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๒/๑ ม.๕ ต.คลองใหญ่  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี