กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (

Release Date : 08-07-2022 10:08:54
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (

๑. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับองค์การบริหารส่วนต.ขุนซ่อง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเสริม “ฟื้นฟูป่าชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำเพิ่มพื้นที่ป่า คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านคลองยายไท ม.๑๘ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเฉลียว อนันต์ อายุ ๘๔ ปี ซึ่งเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มทำให้ข้อเท้าอักเสบ
อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๔ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย อุทร  อนันต์ อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๗ ม.๔ ต.ชำราก อ.เมืองตราด
จว..ตราด

๕. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ม.๔ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.)  จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. และผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน”ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ ครอบครัวของ นาย แหลม พัสดุ อายุ ๙๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๔ ม. ๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน
จว.จันทบุรี