รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Release Date : 19-12-2018 14:39:26
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  โดยมี นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙๓๐