กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว

Release Date : 12-07-2022 16:26:22
 กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว

๑. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางปี สุขมาศ อายุ ๘๗ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๑ ม.๘ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด
จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางแจง   พลูดำ อายุ ๘๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ ม.๑๘ บ้านคลองยายไท ต.ขุนซ่อง
อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "รับบริจาคโลหิต ประจำปี ๖๕" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตราด อ.เมืองตรา จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ต.ชำราก
อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย   ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู ซึ่งถูกพายุพัดต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับบ้านพักครูได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม ม.๓ บ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ร่วมกับนางพจนีย์ ปั้นชู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านโป่งน้ำร้อน นายถาวร แก้วกล้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ บ้านคลองขนุน และนางสาวธิดานุช  พลสิทธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน” ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นายเสาร์ กันฤทธิ์ อายุ ๗๒ ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและแขนขาอ่อนแรง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๕ ม.๗ (บ้านคลองขนุน) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี