กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว นายสมชาย คำปวน อายุ ๕๔ ปี เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เพื่อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือ

Release Date : 15-07-2022 17:08:05
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว นายสมชาย   คำปวน อายุ ๕๔ ปี เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เพื่อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือ

๑. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว นายสมชาย   คำปวน อายุ ๕๔ ปี เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เพื่อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๒ บ้านคลองสน ม.๓ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒) ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๒ ฯ จัดกำลังพลออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด พร้อมกับเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยฯ โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค และติดตามคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ฯ จำนวน ๓ ราย
ในพื้นที่ ม.๗ บ.หนองกก ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อนฯ และ ม.๕ บ.สวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมนมัสการ พระมหาบุญอนันต์ นนฺทโก เจ้าอาวาสวัดมณีกาญจนาราม(นาเกลือ) ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ ถวายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดมณีกาญจนาราม(นาเกลือ) ม.๒ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลเข้าพบปะ เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์คลองกวาง ม.๙ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลเข้าพบปะ เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเข้าเยี่ยมนาง เอียง มาประเทียบ  อายุ ๘๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๕ ต.ชำรากอ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน  ๕ นาย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด