ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล ฯ

Release Date : 16-07-2022 16:57:00
ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล ฯ

๑. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล ฯ และกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ.ป้องกันตนเองด่านชุมพล ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปรับเกลี่ยผิวการจราจร ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) บริเวณ ถนนปากทางเข้าวัดเนินทราย ม. ๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายเนรมิต   นพวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านใหม่ ฯ และสอบถามปัญหาต่างๆความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ เนื่องจากในห้วงระยะเวลานี้มีพายุเข้าและมีฝนตกชุก กอปรกับเป็นช่วงฤดูฝน ณ บ้านด่านใหม่ ม.๒  ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต.ด่านชุมพล และกลุ่มสตรีอาสารักษาดินแดนจว.ตราด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมนำเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ตามโครงการ”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”ออกตรวจสุขภาพประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโรคที่มากับน้ำ พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ณ บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล หมู่ ๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านท่าเส้น ม.๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ๑๐ นาย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน
ม.๕ ต.แหลมกลัด และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันขนย้ายซากต้นไม้ และกิ่งไม้ ที่ล้มขวางทาง เนื่องจากพายุลมแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มบริเวณ ทางเข้าน้ำตกสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๘. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านม. ๔ ฯ จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"โดยจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ให้กับ นางสมอ ชำเกิด อายุ ๗๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๖/๓๐ หมู่ ๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี