กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับนางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๖๕

Release Date : 18-07-2022 17:10:03
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับนางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๖๕

๑. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับนางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๖๕ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๒๔/๒ ม.๖ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “ บวร ” ( บ้าน วัด โรงเรียน)  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ โดยได้ทำการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ วัดหนองมะค่า ม.๙ บ้านเหมืองแร่ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ  ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือเกาะช้าง เทศบาลต.เกาะช้างใต้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “ บวร ” ( บ้าน วัด โรงเรียน) ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางหลักของหมู่บ้าน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้และทำความสะอาดเก็บกวาด เก็บขยะ  ณ บ้านสลักคอก ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง  จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบูรณาการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้น ให้กับ นางแอนนา ช่วยทุกข์ อายุ ๓๖ ปี ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีลมกรรโชกพัดแรง ณ บ้านเลขที่ ๒๕๘ บ้านปากคลองอ่าวระวะ ม.๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ อาสามัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ ม.๑ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับชุดปฏิบัติการที่ ๒๑ ฯ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖ฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ม.๓ และ
ม.๔ ต.นนทรี ฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยร่วมกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ บริเวณพื้นที่ สถานีอนามัยบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด