กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 20-07-2022 17:18:15
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๒๕๖๕

๑. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๒๔/๒ ม.๖ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยเข้าเยี่ยม นางมณีรัตน์  ธัญญะ อายุ ๖๔ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวาน โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔๓/๒  ม.๘ ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เส้นทางถนนสาธารณะ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ซอยหนองไม้หอม ๑๑ ม.๓ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับสมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน องค์การบริหารส่วนต.แหลมกลัด ผู้นำท้องถิ่นต.แหลมกลัด ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จำนวน ๕ ครอบครัว  ในพื้นที่ ม.๙ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ).จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอ.สอยดาว ผู้นำท้องที่ / ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๕ ณ สนามกีฬาอ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ ฯ ชุดพัฒนามวลชน ๑๓๐๒ ฯ และผู้นำชุมชนพร้อมประชาชน บ.ซับตาเมา ฯ นับสนุนการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวยากจน จำนวน ๓ ครอบครัว ณ บ้านซับตาเมา ม.๕ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี