กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 22-07-2022 16:55:28
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) )เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๕ ณ วัดหนองมะค่า ม.๙ บ้านเหมืองแร่ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาเข้าพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม”บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเข้าเยี่ยมเยียน นายชนก ประทุมชาติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด
อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) )เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อนจว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ม.๔ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยเข้าเยี่ยม นางแว่ว สังข์ทอง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๑๑๘/๑ ม.๗ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ พุทธิสาย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพังงอน ฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม" บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับนายพงศกร ประสิทธิวงศ์ อายุ ๗๐ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๕๘ ม.๓ บ.พังงอน  ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี