กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 25-07-2022 17:02:22
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นางเหลี่ยง  ไกรเรือง อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๓ ม. ๒ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย พัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักสงฆ์คลองกวาง ม. ๙ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ฯ )  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย พัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองบอน ม. ๔ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าริมถนนในพื้นที่ ม. ๑  ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมให้คำแนะนำ วิธีดูการแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านร้อยรู  ม. ๕ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"  โดยเข้าเยี่ยม นางพงษ์ศรี   เข็มทอง อายุ ๗๒ ปี นางอุไร  ฟิตเชอร์ อายุ ๕๗ ปี และนางพวงพยอม  ศิริเอนก อายุ ๕๔ ปี ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๒๓  ม. ๒ บ้านสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด