กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 26-07-2022 17:05:19
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทำแผลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้แก่ นางสำรวย นาหมื่นไวย อายุ๘๘ ปี   พร้อมทั้งจัดชุดช่างปรับปรุงที่พัก โดยการติดตั้งหน้าต่างให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เพื่อผู้ป่วยติดเตียงจะได้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น บ้านเลขที่ ๘๕/๘ ม. ๑๒ ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี และ ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๔ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี กำลังพลสามารถทำการบริจาคโลหิต ได้จำนวน ๗,๒๐๐ มิลลิลิตร.

๓. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม. ๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมบริจาคโลหิต กับ ธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตราด ตามโครงการ "รับบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๕" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตราด คิดเป็นปริมาณโลหิต ๒,๗๐๐ มิลลิลิตร