กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Release Date : 30-07-2022 16:34:45
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทำการเก็บและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓  รวมระยะทางประมาณ ๑ ก.ม. บริเวณหน้าตลาดนัดบ้านใหม่ต.โป่งน้ำร้อน - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน  ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางมณี   จันทรเปลม อายุ ๘๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ ม.๒ บ้านหนองมะค่า ต.พวา
อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายประพิศ สุขสำราญ อายุ ๗๖ ปี เทศบาล ๒ ซอย ๔ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเสนอ สัมมา อายุ ๘๔ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  อยู่บ้านเลขที่ ๔ ม.๑
ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายกิตติ์นัย   สนนิวาสสรดี อายุ ๘๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๑  ม.๓ บ้านคลองสน
ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ นาง หฤทัย อยู่เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนต.แหลมกลัดฯ ผู้ใหญ่บ้านม. ๕ ,ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ๑๓๐๕ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานที่ชำรุด ในเขตชุมชนชายคลอง ม. ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด