กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 06-08-2022 15:28:34
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ นายนพดล สังข์ทอง อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๙/๓ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต (หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจว.จันทบุรี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า) ตามโครงการ ๙๐ พรรษาล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.)จั ดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ฯ จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ ครอบครัวของ นางยุพิน อ่อนศรีทอง อายุ ๕๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘ ม.๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และจัดระเบียบสิ่งของ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕  ณ วัดโยธานิมิต  ต.วังกระแจะ  อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต.ด่านชุมพล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ม. ๒ (บ้านเขาขาด) ร่วมดำเนินการจิตอาสาพัฒนา  ณ บริเวณ ศาลาประชาคม ม.๒ บ้านเขาขาด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖. เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้าทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสถานีอนามัยคลองใหญ่ ม.๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี