กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ

Release Date : 07-08-2022 15:42:43
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ

๑. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน “โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสมควร บุญล้อม อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒ ม.๒ บ้านหนองมะค่า ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นางเลื่อน แซ่เอี่ยว อายุ ๘๑ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๘๘ ม.๒ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยมนมัสการ พระมหามงคล ยติโก เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล สนับสนุนดำเนินการปรับพื้นห้องน้ำและเดินท่อน้ำประปาให้กับ นายบังอร ประสิทธิ์นาวา ผู้ป่วยติดเตียง  ณ ม. ๓ บ้านทับมะกอก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๔ นาย ร่วมกับ ชพส.๑๓๐๔ ฯ ชบข.๑๓๐๒ ฯ และ ผญบ.หมื่นด่าน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่บ้านหมื่นด่าน และทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านหมื่นด่าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ ม. ๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยมประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ ม. ๕ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ และ ม. ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗.เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนหมายเลข ๓ บริเวณ บ.โขดทราย จึงได้จัดกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย บูรณาการร่วมกับ เทศบาล ต.หาดเล็ก และ เจ้าหน้าที่ ทางหลวง อ.คลองใหญ่ ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างทาง เพื่อนำสิ่งปฏิกูลที่ปิดกั้นทางระบายน้ำออก เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำลงคูคลอง และไหลสู่ทะเลโดยเร็ว

๘.เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับ เทศบาล ต.หาดเล็ก และ เจ้าหน้าที่ ทางหลวง อ.คลองใหญ่ ดำเนินการขนย้ายเศษดินที่ไหลมาทับ บริเวณพื้นผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓ บริเวณ หาดศาลเจ้า ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๙.ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมขังพื้นที่ ซ.สุขทุกวัน อ.เมืองจันทบุรี สรุปดังนี้

1.เมื่อ 070300 ส.ค.65 ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำท่วมประมาณ 30 ซ.ม. จากพื้นถนน รอการระบายและน้ำทะเลหนุน ประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ ยังไม่ได้เปิดระบายน้ำเต็มกำลัง

2.เมื่อ 071100 ส.ค.65 ระดับน้ำลดลงเหลือระดับประมาณ 10 ซ.ม. ประตูระบายน้ำคลองคลองภักดีรำไพ เปิดเต็มกำลัง น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

3. ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต.เข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ

4.ฝนยังคงตักอย่างต่อเนื่อง หน่วยเตรียมพร้อม และเฝ้าระวัง