กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

Release Date : 08-01-2019 10:22:31
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนทราบถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกันสร้างความดีเพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศรีรัตน์ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑