กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 14-08-2022 20:44:58
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ผู้นำหมู่บ้าน คณะอาจารย์-นักศึกษามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด U2T) ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางทางเดินของน้ำในคลอง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอเกาะช้าง หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลเกาะช้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับ นางจา ศิริมงคล อายุ ๙๓ ปี ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขไม่มีเลขที่ หมู่ที่๑ บ้านคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นายสุวรรณ สุขเย็น ผู้ป่วยติดเตียง อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่.๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๗ นาย  สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ใหกับ นางสมบัติ  สิงห์คนอง ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๗๙ /๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดอรุณราษฎร์พัฒนา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หมู่ ๑ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด