รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓กองทัพบกกัมพูชา

Release Date : 08-01-2019 10:59:14
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓กองทัพบกกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓กองทัพบกกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเยี่ยมชมกิจการของหน่วย พร้อมกับหารือข้อราชการระหว่างกันของทั้งสองประเทศ โดยมี พลเอก เยือง  โซะคน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบกกัมพูชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น