กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

Release Date : 08-01-2019 11:31:42
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนทราบถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกันสร้างความดีเพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก วีระชัย  หลีค้า  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศรีรัตน์ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑