กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน

Release Date : 21-09-2022 14:52:37
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน

๑. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน ทำโครงการฝายชะลอน้ำชั่วคราวแบบคอกไม้ชนิดกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ของหมู่บ้านหมื่นด่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว ณ ม.๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นาย ประสาน  เปลื่องเวช อายุ ๗๐ ปี
บ้านเลขที่ ๔๕ ม.๑ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนมัสการ พระใบฎีกาสำลี สังวโร อายุ ๗๘ ปี วัดท่าเส้น ม. ๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดราษฎร์บำรุง
ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบอาหารแห้ง และอุปกรณ์ทำแผลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้แก่ นางสำรวย นาหมื่นไวย อายุ ๘๘ ปี บ้านเลขที่ ๘๕/๘ ม. ๑๒
ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ).จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นาง ลำไย งามบุญปลอด และ นางสาว กลม สโมสร อยู่บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ต.คองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต. ). จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดวัดป่าพัฒนาราม (วัดป่าเขาหัก) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง