กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๕ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 28-09-2022 21:36:18
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๕ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๕ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดแหลมกลัด บ.ปากคลองอ่าวระวะ ม.๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ )จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นางสุขสันต์ ใจเย็น อายุ ๗๗ ปี และนายสุวรรณ ใจเย็น อายุ ๗๘ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ ๗๐  หมู่ที่๗ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ )จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่ ๙ บ้านแถวคลอง ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔. เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๕ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง