กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 29-09-2022 11:10:36
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้กับ นางเจียน  กระบอกสี อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๕/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นาง สำอาง  เครือจัน อายุ ๖๗ อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ ปลัดฝ่ายสำนักงานอำเภอเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นที่วัดเนินสูง ตามโครงการ “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด” ณ วัดเนินสูง บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง