กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว

Release Date : 30-09-2022 09:46:32
กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว

๑. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้การป้องกันคนในครอบครัวจากยาเสพติด ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี และ อ.บ่อไร่ อ.เกาะกูด และ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับเด็กนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับเด็กนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด และโรงเรียนบ้านคลองมะนาว  หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้รูด  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔.  เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ  นาย เจริญ ใจหาญ อายุ ๖๔ ปี บ้านเลขที่ ๕๘/๑ หมู่ ๔ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕.  เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นาย ไกรลพ สวัสดี บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖.  เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน ในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง