กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว

Release Date : 01-10-2022 11:05:34
กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว

๑. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ ๑ วัน ๑ ครอบครัว เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้การป้องกันคนในครอบครัวจากยาเสพติด ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี และ อ.บ่อไร่ อ.เกาะกูด และ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฎิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองรี หมู่ที่ ๓ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย เตียง  บัวลอย  อายุ ๘๐ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๕ หมู่ที่ ๒ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับเด็กนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี