รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

Release Date : 22-11-2022 10:42:40
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเขียนข่าว ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ส่วนภูมิภาค การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย