๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ ร.๗ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว

Release Date : 26-11-2022 14:30:38
๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘  ร.๗ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว

๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘  ร.๗ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช รัชกาลที่ ๖  ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง