กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๒ ฯ (บ้านสะพานหิน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 28-11-2022 22:28:41
กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๒ ฯ (บ้านสะพานหิน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ ฯ โดย จ่าโท วุฒิชัย  พานทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๒ ฯ (บ้านสะพานหิน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด​การปฏิบัติ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ ฯ โดย จ่าเอก ธีรพล  แม้นมณี หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๑ ฯ (บ้านคลองขุด) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก  ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖๐๘๓๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๕ฯ  จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน นายทรงศิลป์  ราชนุเคราะห์  อายุ ๗๐ ปี และ นางโสภี  ราชนุเคราะห์ อายุ ๖๙ ปี  บ้านเลขที่ ๗/๖  บ.ด่านใหม่  ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง  จว.ตราด  เพื่อสอบถามถึงสุขภาพร่างกายในเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ครอบครัวนี้มีสมาชิก จำนวน ๒ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖๐๘๓๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ นางสาวจันทนา  เสี่ยงสลัก แพทย์ประจำตำบลเนินทราย พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ภายใต้กิจกรรม โครงการ"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)โดยเข้าเยี่ยม นางฉวี  สงวนหงษ์ อายุ ๘๑ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ ม.๔ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดัน และมอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๑ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๓ฯ จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้านและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการ กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่  โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายไพฑูรย์  ประทาน อายุ ๗๐ ปี และนางสี   เจริญใหม่ อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๖/๒ บ.โป่งเกตุ ม.๑ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๒ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อ ๒๖๑๐๑๐ พ.ย.๖๕ พ.จ.อ.ชวลิต ชูศรี เสมียน ขว.บก.ศปศ.๖๑ พร้อมด้วยกำลังพลฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย