กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 26-01-2022 11:02:01
กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

๑. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"ทำการเก็บขยะทั่วไป โดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณถนนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ปากทางเข้าวัดชะแมบ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.โรงพยาบาลเกาะกูด และ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกูด สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง และซ่อมแซม ห้องครัวและห้องน้ำหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย และดำเนินการปรับพื้นเพื่อเทคอนกรีตในการปูกระเบื้อง ในการสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๑๓๑ ศูนย์สมาธิวัดโยธานิมิตร (วัดโบสถ์) อำเภอเมือง จังหวัดตราด และ นายก อบต.ด่านชุมพล ได้มอบสิ่งของที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภคให้กับ น.ส.ศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้บ้านพักอาศัย ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้" ให้กับ นาง ยุพา  เอกนิกร หมู่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) โดย น.อ.ยศพัทธ์  พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ ฯ และ ฝอ.ฯ ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ “สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้” จำนวน ๑ ราย คือ นายสุวรรณ  สุขเย็น อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๘๑ ม.๖ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นาง สมคิด  ชูชาติ ที่อยู่ ๘๔ หมู่ ๕ ฯ และนาย ลิม นนทการ ที่อยู่ ๓๕/๙ หมู่ ๕ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)  บริษัท CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งตราด และประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา" เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล เป็นการมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าห่ม และเสื้อ  ในการนี้เป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ หาดท่ากระดานบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเเหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร