กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Release Date : 10-08-2022 15:46:08
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตัดแต่งต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพุช หมู่ที่ ๒ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนต.เนินทราย ฯ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางไหลของน้ำในคลองแหลมฆ้อ เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำตราดได้เร็วขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่ ม. ๒ และม.๓ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลร่วมกับ นายดุสิต  ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนต.วังสรรพรสและเจ้าหน้าที่เทศบาลต.วังสรรพรส ในการดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื้ม ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ ณ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพลร่วมกับ นาย สุรเชษฐ์  แก้วคำ นายอ.คลองใหญ่ และนางสาว กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศบาลต.หาดเล็ก และประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดโครงการ "ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็ก ครั้งที่ ๓" ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองนา ม. ๒ ฯ และได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านของ นาง สำออย สุขสวัสดิ์ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๑ ม. ๑ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.)  จัดกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นหมอกควันไล่ยุง และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี และ นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโปกรณ์ พร้อมอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม (พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา) ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง จว.จันทบุรี และ จว.ตราด  เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน หรือเหตุอื่น  ทั้งนี้จะดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป