กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Release Date : 14-08-2022 20:32:53
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บ.บางอิน ม.๖ ฯ ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “วันแม่แห่งชาติ” ภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ.บางอิน ม.๖ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)  จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมงานจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของ นายมงคล  พึ่งครุต ตาม"โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน" ของ อำเภอคลองใหญ่ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๗/๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ฯ  และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   ณ วัดบ้านมะม่วง หมู่ ๓ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคลองนนทรี หมู่ที่๒ บ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด