กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 20-09-2022 14:21:44
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่ ม.๕
บ้านหัวนา ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๒.เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นางพิมพ์ ถือสัตย์ อายุ ๖๗ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๔/๒  บ้านเจ๊กแบ๊ ม.๓ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นายเต๊า เอี่ยมวิไล อายุ ๘๒ ปี และนางเมียด เอี่ยมวิไล อายุ ๘๔ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ ๔๐๒ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน ๑๒ นาย บูรณาการร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ต.แหลมกลัด ร่วมกันซ่อมแซมสะพานทางเข้าบ้านให้กับ นางสาว แอนนา  ช่วยทุกข์ ณ บ้านเลขที่ ๒๕๘ ม. ๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )   จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นายจำนงค์  โตวิรัตน์  อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๘ ม. ๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๗. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ )  จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างห้องน้ำ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงเรียนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดบ้านผักกาด ม. ๓  ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใต้สะพาน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ  บ้านสันติพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง