กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน

Release Date : 22-09-2022 15:00:54
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน

๑. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน ทำโครงการฝายชะลอน้ำชั่วคราวแบบคอกไม้ชนิดกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ของหมู่บ้านหมื่นด่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
ณ ม. ๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นาง วงเดือน  จันทเสน อายุ ๔๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๘ ม.๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด, ผู้ใหญ่บ้านม. ๖ บ้านคลองขวาง, ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์และเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล (กิจกรรมลูกต้นไม้) ณ บริเวณป่าชุมชน ม.๖ บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำการพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางโดยรอบและบริเวณภายในวัดหนองมะค่า บ้านเหมืองแร่ ม.๙ ต.สามพี่น้อง
อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นายฉิ่ม  เข็มคราม อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ ม.๔ ต.เกวียนหักอ.ขลุง จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นายประหยัด สุขสมจิตร 
อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔/๓  บ้านคลองสน ม.๓ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๘. เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคลอง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ คลองระบายน้ำถนนสายท่าแพ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด