กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการ

Release Date : 24-09-2022 15:08:27
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการ

๑. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดถนนตั้งแต่บริเวณหน้า อบต.คลองใหญ่ จนถึง รพ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพล ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยดำเนินการติดตั้งมู่ลี่ ห้องส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๑ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน ทำโครงการฝายชะลอน้ำชั่วคราวแบบคอกไม้ชนิดกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ของหมู่บ้านหมื่นด่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว  ณ ม. ๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองรี ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นาง อำพัน  ประทีปาระยะกุล อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๓๖ ม.๕ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๗. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลเป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ณ โรงพยาบาลสอยดาว อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)   จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านคลองใหญ่ ม.๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง