การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๖

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. คู่มือสิทธิด้านกำลังพลและการสงเคราะห์ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กพ.กปช.จต.
2. แนวทางปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่อกฎหมายป่าไม้ นธน.กปช.จต.
3. การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ศปชด.กปช.จต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๗

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. แนวทางการปฏิบัติ การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอพยบประชาชนทางทะเล ระดับกลุ่มจังหวัด(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ศปชด.กปช.จต.

BP กปช.จต.

 

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๘

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การป้องกันชายแดนทางบก ของ กปช.จต. ยก.กปช.จต.

BP กปช.จต.

2. แนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศปชด.กปช.จต.
3. การติดต่อประสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สน.ปทก.กปช.จต.
4. การลาดตระเวนเฝ้าตรวจชายแดน ฉก.นย.จันทบุรี

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๙

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. กองร้อยกำลังประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กปช.จต. ศปชด.กปช.จต.

BP กปช.จต.

2. การปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.2
3. การป้องกันบ่อนทำลายป่าไม้ในเขต กปช.จต. ศปศ.61
4. การประสานงานอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนให้กับชาวกัมพูชาที่มีความประสงค์เข้ามารับการรักษาพยาบาลของประเทศไทย สน.ปทก.กปช.จต.
5. การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว ฉก.นย.จันทบุรี
6. การจัดตั้งกองร้อยประชาชนตำบลชายแดนอย่างยั่งยืน ฉก.นย.ตราด
7. การผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ฉก.ทพ.นย.
8. ขั้นตอนการเสนอขอและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ฉก.นย.182
9. การเข้าที่ตั้งยิงฉุกเฉิน พัน.ป.กจต.

ลับ

10. การส่งกลับสายแพทย์ ฝูงบิน ทร.3141
11. การเจาะช่องผ่านสนามทุ่นระเบิด ร้อย.ช.กจต.

ลับ

12. ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ร้อยยานเกราะ กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๐

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฉก.ทพ.นย.
BP กปช.จต.
2. กองร้อยประชาชนตำบลชายแดนในการสนับสนุนภารกิจของ กปช.จต. ศปชด.กปช.จต.
3. การปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด ด้วยวิธีการสำรวจตามหลักฐาน นปท.ทร./นปท.2
4. คู่มือการฝึกลูกเสือชายแดน ศปศ.61
5. การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จว.จันทบุรี และตราด สน.ปทก.กปช.จต.
6. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ฉก.นย.จันทบุรี
7. การปฏิบัติของกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กปช.จต. ฉก.นย.ตราด
8. การสนับสนุน ศปมผ.ในการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำทั้งทางบกและทางทะเล ฉก.นย.182
9. แนวทางการปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พัน.ป.กจต.
10. แผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุในเขตการบินของสนามบินท่าใหม่ ฝูงบิน ทร.3141
11. รุ้ทันทุ่นระเบิด ร้อย.ช.กจต.
12. การซ่อมทำยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 โดยประยุกต์ใช้อะไหล่ที่จัดหาได้ในประเทศ ร้อยยานเกราะ กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๑

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การพัฒนาระบบการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ศปชด.กปช.จต.
BP กปช.จต.
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนภัยทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.2
3. วิธีการสร้างพลังประชาชนที่ยั่งยืน(จากการฝึกลูกเสือชายแดน ศปศ.๖๑) ศปศ.61
4. การอำนวยความสะดวก กรณ๊บุคคลสำคัญ/หัวหน้าส่วนราชการ/จนท.ทหาร/จนท.รัฐบาล เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เข้ามาในพื้นที่อำเภอชายแดน สน.ปทก.กปช.จต.
5. แนวทางการแก้ปัญหาคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัด ฉก.นย.จันทบุรี
6. การติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับการยิงสนับสนุนจากเรือ ฉก.นย.ตราด
ลับ
7. การผลิตบุคคลพลเรือน ฉก.ทพ.นย.
8. การปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำจุดผ่านแดนถาวร บ.หาดเล็ก ฉก.นย.๑๘๒
9. การใช้ตาข่ายพรางทางยุทธวิธี ป.สนาม พัน.ป.กจต.
10. แผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุสนามบินท่าใหม่ ฝูงบิน ทร.3141
11. คู่มือการปฏิบัติเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด ร้อย.ช.กจต.
ลับ
12. เศรษฐกิจพอเพียง (ปุ๋ยหมัก) ร้อย.บก.กจต.
13. การเปลี่ยนล้อยานเกราะยาง BTR-3E1 ในสนาม ร้อย.ยานเกราะ กจต.
14. เทคนิคการผลิตเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กจต. มว.ปจว.กจต.
15. การปฏิบัติการโรยตัวจาก ฮ. ด้วยเชือกเร่งด่วน (Fast Rope) มว.ลว.ไกล กจต.
16. การติดตั้งเครื่องมือเฝ้าตรวจ ฝตก.กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๒

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การพัฒนาวิธีการสำรวจ ค้นหา เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.2

BP กปช.จต.

2. ระบบสื่อสารของงานด้านการจัดระบบป้องกันในตำบลและหมู่บ้านชายแดน ศปชด.กปช.จต.
3. วิธีสร้างกำลังประชาชนที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติในอนาคต ศปศ.61
4. การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนไทย-กัมพูชาด้าน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด สน.ปทก.กปช.จต.
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหัด ฉก.นย.จันทบุรี
6. การตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัด ฉก.นย.ตราด
7. การเฝ้าระวังและการผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ฉก.ทพ.นย.
8. การจัดขบวนยานยนต์เพื่อเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ผ่านพื้นที่ชุมชน พัน.ป.กจต.
9. วิธีปฏิบัติการขยายเส้นทางในเขตพื้นที่อันตราย ร้อย.ช.กจต.
ลับ
10. การถอด และติดตั้งปืนใหญ่กล ขนาด ๓๐ มม.(ZTM-1) จากป้อมปืน ร้อย.ยานเกราะ กจต.
11. การใช้ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนการ ปจว./ปชส. มว.ปจว.กจต.
12. เทคนิคการพับร่มทางยุทธวิธี (Mach-3) BG มว.ลว.ไกล กจต.
13. เครื่องมือตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ฝตก.กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๓

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การพัฒนาวิธีการสำรวจ ค้นหา เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.2

BP กปช.จต.

2. ระบบสื่อสารของงานด้านการจัดระบบป้องกัน ศปชด.กปช.จต.
3. วิธีสร้างกำลังประชาชนที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติในอนาคต ศปศ.61
4. การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนไทย-กัมพูชาด้าน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด สน.ปทก.กปช.จต.
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหัด ฉก.นย.จันทบุรี
6. การตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัด ฉก.นย.ตราด
7. การเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ฉก.ทพ.นย. ฉก.ทพ.นย.
8. การจัดขบวนยานยนต์เพื่อเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ผ่านพื้นที่ชุมชน พัน.ป.กจต.
9. วิธีปฏิบัติการขยายเส้นทางในเขตพื้นที่อันตราย ร้อย.ช.กจต.
10. เทคนิคการถอดและติดตั้ง ปืนใหญ่กล 30 มม. ร้อย.ยานเกราะ กจต.
11. โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ร้อย.บก.กจต.
12. เทคนิคการพับร่มทางยุทธวิธี MK -3 มว.ลว.ไกล กจต.
13. เครื่องมือตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดิน (Seismic Sensor) ฝตก.กจต. ฝตก.กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๔

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. แนวทางการดำเนินงานกรณีแพร่ระบาด covid19 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. BP กปช.จต.
2. เรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับ ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต.
3. เรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ร้อย.ช.กจต.
4. เรื่องการนำขบวนบุคคลสำคัญ มว.สห.กจต.  
5. เรื่องการติดตั้งเครื่องขยายเสียงในรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ มว.ปจว.กจต.  
6. เรื่องกฎการยิงต่อสู้หรือสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธ ๕ ข้อ ฉก.ทพ.นย..  
   

 

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการปัองกันชายแดนจันทบุรีและตราด

----------------------------------------------