การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๖

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. คู่มือสิทธิด้านกำลังพลและการสงเคราะห์ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กพ.กปช.จต.
2. แนวทางปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่อกฎหมายป่าไม้ นธน.กปช.จต.
3. การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ศปชด.กปช.จต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๗

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. แนวทางการปฏิบัติ การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอพยบประชาชนทางทะเล ระดับกลุ่มจังหวัด(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ศปชด.กปช.จต.

PB กปช.จต.

 

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๘

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การป้องกันชายแดนทางบก ของ กปช.จต. ยก.กปช.จต.

PB กปช.จต.

2. แนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศปชด.กปช.จต.
3. การติดต่อประสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สน.ปทก.กปช.จต.
4. การลาดตระเวนเฝ้าตรวจชายแดน ฉก.นย.จันทบุรี

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๕๙

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. กองร้อยกำลังประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กปช.จต. ศปชด.กปช.จต.

BP กปช.จต.

2. การปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.๒
3. การป้องกันบ่อนทำลายป่าไม้ในเขต กปช.จต. ศปศ.๖๑
4. การประสานงานอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนให้กับชาวกัมพูชาที่มีความประสงค์เข้ามารับการรักษาพยาบาลของประเทศไทย สน.ปทก.กปช.จต.
5. การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว ฉก.นย.จันทบุรี
6. การจัดตั้งกองร้อยประชาชนตำบลชายแดนอย่างยั่งยืน ฉก.นย.ตราด
7. การผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ฉก.ทพ.นย.
8. ขั้นตอนการเสนอขอและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ฉก.นย.๑๘๒
9. การเข้าที่ตั้งยิงฉุกเฉิน พัน.ป.กจต.

ลับ

10. การส่งกลับสายแพทย์ ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑
11. การเจาะช่องผ่านสนามทุ่นระเบิด ร้อย.ช.กจต.

ลับ

12. ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ร้อยยานเกราะ กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๐

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฉก.ทพ.นย.
BP กปช.จต.
2. กองร้อยประชาชนตำบลชายแดนในการสนับสนุนภารกิจของ กปช.จต. ศปชด.กปช.จต.
3. การปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด ด้วยวิธีการสำรวจตามหลักฐาน นปท.ทร./นปท.๒
4. คู่มือการฝึกลูกเสือชายแดน ศปศ.๖๑
5. การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จว.จันทบุรี และตราด สน.ปทก.กปช.จต.
6. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ฉก.นย.จันทบุรี
7. การปฏิบัติของกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กปช.จต. ฉก.นย.ตราด
8. การสนับสนุน ศปมผ.ในการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำทั้งทางบกและทางทะเล ฉก.นย.๑๘๒
9. แนวทางการปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พัน.ป.กจต.
10. แผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุในเขตการบินของสนามบินท่าใหม่ ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑
11. รุ้ทันทุ่นระเบิด ร้อย.ช.กจต.
12. การซ่อมทำยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 โดยประยุกต์ใช้อะไหล่ที่จัดหาได้ในประเทศ ร้อยยานเกราะ กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๑

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การพัฒนาระบบการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ศปชด.กปช.จต.
BP กปช.จต.
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนภัยทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.๒
3. วิธีการสร้างพลังประชาชนที่ยั่งยืน(จากการฝึกลูกเสือชายแดน ศปศ.๖๑) ศปศ.๖๑
4. การอำนวยความสะดวก กรณ๊บุคคลสำคัญ/หัวหน้าส่วนราชการ/จนท.ทหาร/จนท.รัฐบาล เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เข้ามาในพื้นที่อำเภอชายแดน สน.ปทก.กปช.จต.
5. แนวทางการแก้ปัญหาคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัด ฉก.นย.จันทบุรี
6. การติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับการยิงสนับสนุนจากเรือ ฉก.นย.ตราด
ลับ
7. การผลิตบุคคลพลเรือน ฉก.ทพ.นย.
8. การปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำจุดผ่านแดนถาวร บ.หาดเล็ก ฉก.นย.๑๘๒
9. การใช้ตาข่ายพรางทางยุทธวิธี ป.สนาม พัน.ป.กจต.
10. แผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุสนามบินท่าใหม่ ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑
11. คู่มือการปฏิบัติเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด ร้อย.ช.กจต.
ลับ
12. เศรษฐกิจพอเพียง (ปุ๋ยหมัก) ร้อย.บก.กจต.
13. การเปลี่ยนล้อยานเกราะยาง BTR-3E1 ในสนาม ร้อย.ยานเกราะ กจต.
14. เทคนิคการผลิตเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กจต. มว.ปจว.กจต.
15. การปฏิบัติการโรยตัวจาก ฮ. ด้วยเชือกเร่งด่วน (Fast Rope) มว.ลว.ไกล กจต.
16. การติดตั้งเครื่องมือเฝ้าตรวจ ฝตก.กจต.

การจัดการความรู้ของ กปช.จต. งป.๖๒

หัวข้อองค์ความรู้
หน่วยดำเนินการ
หมายเหตุ
1. การพัฒนาวิธีการสำรวจ ค้นหา เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด นปท.ทร./นปท.๒

BP กปช.จต.

2. ระบบสื่อสารของงานด้านการจัดระบบป้องกันในตำบลและหมู่บ้านชายแดน ศปชด.กปช.จต.
3. วิธีสร้างกำลังประชาชนที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติในอนาคต ศปศ.๖๑
4. การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนไทย-กัมพูชาด้าน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด สน.ปทก.กปช.จต.
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหัด ฉก.นย.จันทบุรี
6. การตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัด ฉก.นย.ตราด
7. การเฝ้าระวังและการผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ฉก.ทพ.นย.
8. การจัดขบวนยานยนต์เพื่อเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ผ่านพื้นที่ชุมชน พัน.ป.กจต.
9. วิธีปฏิบัติการขยายเส้นทางในเขตพื้นที่อันตราย ร้อย.ช.กจต.
ลับ
10. การถอด และติดตั้งปืนใหญ่กล ขนาด ๓๐ มม.(ZTM-1) จากป้อมปืน ร้อย.ยานเกราะ กจต.
11. การใช้ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนการ ปจว./ปชส. มว.ปจว.กจต.
12. เทคนิคการพับร่มทางยุทธวิธี (Mach-3) BG มว.ลว.ไกล กจต.
13. เครื่องมือตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ฝตก.กจต.

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการปัองกันชายแดนจันทบุรีและตราด

----------------------------------------------