***********************************************************************************************************************************

หน่วยจัดทำองค์ความรู้

 
1. บก.กปช.จต. กพ.กปช.จต. - นธน.กปช.จต.
2. ศปชด.กปช.จต. เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3. นปท.ทร./นปท.2 เรื่อง การลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด
4. สน.ปทก.กปช.จต. เรื่อง การประสานงานและอำนวยความสะดวก
ในการผ่านแดน ไทย - กัมพูชา
5. ศปศ.61 เรื่อง การป้องกันการบ่อนทำลายป่าไม้
ในเขตรับผิดชอบของ กปช.จต.
6. ฉก.ทพ.นย. เรื่อง การผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
อส.ทพ.นย.
7. ฉก.นย.จันทบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว
8. ฉก.นย.ตราด เรื่อง การจัดตั้งกำลังกองร้อยประชาชน
9. ฝูงบิน ทร.3141 เรื่อง การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานฯ
10. พัน.ป.กจต. เรื่อง การเข้าที่ตั้งยิงฉุกเฉินฯ
11. ร้อย.ช.กจต. เรื่อง คู่มือการปฏิบัติในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดฯ

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด----------------------------------------------